Sakramenty

CHRZEST

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie." (KKK 1213)

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany:
- w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 18:00
- w czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 12:30

Nauki przed chrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w bibliotece parafialnej (salka na parterze plebanii) po wieczornej Mszy Świętej, w piątek przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca.

Zapisu aktu Chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej 2 tygodnie przed planowanym chrztem, przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- świadectwo ślubu kościelnego oraz akt ślubu z USC, jeżeli odbył się poza naszą parafią
- zaświadczenie ze swojej macierzystej parafii, że są praktykującymi katolikami i mogą być matką/ojcem chrzestnym

BIERZMOWANIE

"Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285)

POKUTA

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" (KKK 1422)

Spowiedź Święta odbywa się:
- codziennie w trakcie każdej Mszy Świętej
- od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:30 do 9:30 oraz 17:00 do 18:00
- w I piątek miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:00

EUCHARYSTIA

"Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana." (KKK 1322)

Godziny Nabożeństw odprawianych w naszej parafii znajdują się w zakładce: MSZE I NABOŻEŃSTWA

MAŁŻEŃSTWO

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

Informacje dla Narzeczonych: LINK

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego należy zgłosić się do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą Ślubu. Wcześniej datę tę należy ustalić w kancelarii parafialnej. Do spisania protokołu wymagane są następujące dokumenty:

- dokument tożsamości

- świadectwo Chrztu Świętego z zaznaczeniem, że jest ono potrzebne, do ślubu kościelnego (okres ważności takiego zaświadczenia wynosi 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)

- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

- jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie

- jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową) potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka

- jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego)

- świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponadpodstawowej

- dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Na odwrotnej stronie tego zaświadczenia znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w Urzędzie Stanu Cywilnego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu, a taka jest jego ważność !!! Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii a ostatni jest przez parafię przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

jubileusze małżeństwa

Świętowanie rocznicy ślubu to …
a. modlitwa zawierzenia Bogu Ojcu małżonka, siebie i rodziny
b. okazja do odnowienia relacji małżeńskich
c. szansa na zatrzymanie się w codziennym pośpiechu
d. przypomnienie sobie co jest priorytetem
e. ponowne przeżycie chwili, która na zawsze zmieniła Twoje życie

Zapraszamy małżonków naszej parafii do …
A. zamawiania Mszy św. jubileuszowych indywidualnych z datą Waszego ślubu
albo
B. w 2. niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 9.30.

W styczniu – 1. rocznica;
w lutym – 5. rocznica;
w marcu – 10. rocznica;
w kwietniu – 15. rocznica;
w maju – 20. rocznica;
w czerwcu – 25. rocznica;
we wrześniu – 30., 35. rocznica;
w październiku – 40., 45. rocznica;
w listopadzie – 50., 55. … rocznica;
w grudniu (w święto Świętej Rodziny) – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na każdej Mszy św.

Prosimy swój udział zgłaszać w kancelarii, zakrystii czy telefonicznie (510-990-506) lub (12) 276 32 30 przynajmniej tydzień wcześniej!