Opieka wytchnieniowa

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego uczestnictwa w programie ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Głównym celem programu jest wsparcie opiekunów osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego poprzez objęcie osób niepełnosprawnych całodobową, 14-dniową opieką.

Projekt dotyczy 28 dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 22 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnościami.

Do udziału w programie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo małopolskie

Realizator Programu – Caritas Archidiecezji Krakowskiej w pierwszej kolejności w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Realizator bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Opieka wytchnieniowa w ramach projektu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zostanie zorganizowana w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach; Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej Domu Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach; Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 bądź listownie na adres Domu  z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 662 015 868 lub 33 877 07 65 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00).

I rekrutacja: kwiecień 2024 r.

II rekrutacja: 13 – 29 maja 2024 r.

III rekrutacja: 8 – 30 czerwca 2024 r.

O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROGRAMU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ  TELEFONICZNIE.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Programem „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, który określa zasady uczestnictwa i rekrutacji: Program-treść

UWAGA!!! Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami i załącznikami NIE JEST równoznaczne z przyjęciem do Programu.

Dokumenty dostarczone przed lub po wskazanym terminie nie będą weryfikowane.

W przypadku nie dostania się na listę podstawową będzie stworzona lista rezerwowa.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Okres realizacji zadania  02.04.2024 – 31.12.2024

Projekt „Opieka wytchnieniowa dla organizacji pozarządowych – edycja 2024” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.